top of page

REGULAMIN

Dyrekcja Ośrodka Wypoczynkowego HOLIDAY LODGE ceni sobie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który opracowany został dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości.
Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji domków. W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
Wpłata opłaty za pobyt, jak i wcześniejsza wpłata zadatku, jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem regulaminu.

 

1. REZERWACJA
Domki wynajmowane są na doby.
Żeby założyć rezerwację należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.pogorzelicadomki.com lub skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 501 208 908. Dane, które należy podać to: data przyjazdu i wyjazdu, wskazany domek, ilość osób w domku oraz dane kontaktowe. Następnie rezerwacja musi zostać potwierdzona mailem lub SMS-em zwrotnym.
Po potwierdzeniu rezerwacji należy dokonać wpłaty zadatku, aby rezerwacja została utrzymana. Zadatek w wysokości 30% kwoty pobytu, a w przypadku pobytów promocyjnych - 50%. Termin wpłaty wynosi maksymalnie 72 godziny po dokonaniu rezerwacji, po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do uiszczenia brakującej kwoty za cały pobyt z góry podczas meldunku w Recepcji. Opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Ośrodka.

2. ANULACJA REZERWACJI I SKRÓCENIE POBYTU
Jeżeli została wykonana rezerwacja na dany okres, a z przyczyn od nas niezależnych zostaje skrócona, Gość pokrywa cały koszt pobytu.
Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych terminów w Ośrodku. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres uzgodniony w dniu przyjęcia, Gość może zgłosić do godziny 8.00 w dniu poprzedzającym koniec Jego pobytu.

 

3. USŁUGA WYNAJMU DOMKU
Cena wynajmu uwzględnia podatek VAT. Dostęp do Internetu - w wyznaczonej strefie WiFi, oraz do TV naziemnej we wszystkich domkach, są bezpłatne.
W wyposażeniu domku znajduje się czysta pościel. Należy posiadać własne ręczniki.
Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych. Usługa wykonywana jest wyłącznie na życzenie Gościa.
Na terenie Ośrodka parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Do każdego domku przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe dozorowane (kolejne miejsce płatne 20 zł za dobę). Ośrodek nie odpowiada za pojazdy wprowadzone na jego teren i przedmioty w nich pozostawione (nie jest ich przechowawcą) oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub utratę.

4. OBOWIĄZKI KLIENTA
Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku i na terenie Ośrodka bez możliwości korzystania z infrastruktury Ośrodka (w szczególności basen, jacuzzi, place zabaw, melex) w godzinach 7.00-22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

​Gość domku nie może przekazywać go innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą zapłacił.

Zachowanie Gości i Osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług Osobie, która narusza tę zasadę. W tym przypadku Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Gościowi zapłaconej kwoty za pobyt.
Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszyli regulamin, wyrządzili szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na Osobie Gości, Pracowników Ośrodka lub innych Osób przebywających na terenie obiektu.

Wynajęty domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu domku jest zabronione.
Na terenie Ośrodka obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z Jego winy lub z winy Osób Go odwiedzających.
Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do domku, równoznaczne jest z tym, że domek został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Gość powinien zawiadomić Recepcję.
Każdorazowo opuszczając domek, Gość powinien sprawdzić stan drzwi i okien oraz upewnić się, że są dokładnie zamknięte. Gość odpowiedzialny jest za klucz do domku, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyrobienia nowego klucza w wysokości 150 zł.

Z uwagi na ochronę przeciwpożarową zabronione jest używanie w domkach jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, np. grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych, innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju, poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami telefonicznymi.

Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Mokrą odzież, bieliznę suszymy na suszarkach będących na wyposażeniu każdego domku.

W każdym domku znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić w śmietniku zbiorczym, który znajduje się  na terenie Ośrodka.

Ze względu na bezpieczeństwo i komfort Gości palenie papierosów / używanie świec w domku jest zabronione! W przypadku złamania zakazu Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, zdjęcia i filmy wykonane w domku, na których widoczne jest jego wyposażenie, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w domku jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł  Oraz pokrycia kosztów naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas takiej imprezy.

5. PRZYJAZD, ODBIÓR KLUCZY I PŁATNOŚĆ
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.
Zameldowanie odbywa się od godziny 14.00.
Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia Ośrodek do odmowy zameldowania Gościa i wydania klucza do domku.
Procedura zameldowania wymaga uregulowania opłaty za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania, o ile taka opłata nie została dokonana wcześniej. Do czynności  zameldowania wymagany jest dowód osobisty ze zdjęciem. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości Recepcji, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej  (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.

W dniu przyjazdu i zameldowania Gość wpłaca kaucję w wysokości 300 zł, tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnych szkód i zniszczeń. Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania Gościa, po sprawdzeniu stanu wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez Niego domku.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę rzeczy przywiezionych przez Gości, np.: quady, rowery, skutery, przyczepki, papiery wartościowe, dzieła sztuki, pieniądze, sprzęt komputerowy, telefony itp.

Przy każdorazowym opuszczeniu domku prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Prosimy o dbanie o wynajęty domek, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.


 

6. REGULAMIN BASENU

Basen jest obiektem Holiday Lodge.
Każda osoba korzystająca z basenu jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Basen czynny jest codziennie od godziny 9:30 do 19:30.
Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (pora roku, awaria lub zagrożenia).

Z basenu korzystać mogą:
- osoby indywidualne - dorośli i młodzież
- dzieci do lat 16-stu pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej

Na basen nie będą wpuszczone osoby:
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
- z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
- z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
- których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

Zabrania się:
- posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek, innej biżuterii),
- wnoszenia na basen nadmuchiwanych materaców i zabawek.

Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu lub jacuzzi umycie ciała pod natryskiem.

Wstęp na teren basenu możliwy jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym (strój kąpielowy dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała), w obuwiu basenowym.

Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywających:
- bieganie wokół niecki basenu,
- skakania do wody,
- spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
- palenia papierosów,
- spożywania napojów oraz jedzenia w obrębie obiektu basenowego,
- niszczenia urządzeń i sprzętu basenowego,
- hałasowania,
- żucia gumy.

Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.

Za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu Holiday Lodge nie ponosi odpowiedzialności.

Za zniszczone lub zgubione wyposażenie obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

Wewnątrz obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania bez uprzedniej zgody Właściciela Holiday Lodge.

Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosując się do zaleceń personelu, mogą być usunięte z terenu obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu kierownictwo i obsługa Holiday Lodge nie ponosi odpowiedzialności.

Ośrodek  świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze powiadomienie Recepcji w celu niezwłocznej reakcji.

Ośrodek Holiday Lodge jest zobowiązany zapewnić Gościom:

– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych na terenie Ośrodka

– funkcjonowania urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu domku

– czystość i porządek na terenie Ośrodka

Ośrodek jest inkasentem opłaty miejscowej (klimatycznej), zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 849  ze zm.), opłata pobierana jest przez Ośrodek w momencie zakwaterowania.

Dyrekcja Holiday Lodge

bottom of page