REGULAMIN

Dyrekcja Ośrodka Wypoczynkowego HOLIDAY LODGE CAMPING ceni sobie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który opracowany został dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości.
Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji domków i pokoi. W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
Wpłata opłaty za pobyt, jak i wcześniejsza wpłata zadatku, jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem regulaminu.

 

1. REZERWACJA
Domki i pokoje wynajmowane są na doby.
Żeby założyć rezerwację należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.pogorzelicadomki.com lub skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 501 208 908. Dane, które należy podać to: data przyjazdu i wyjazdu, wskazany domek (lub pokój), dane kontaktowe oraz ilość osób w domku lub pokoju. Następnie rezerwacja musi zostać potwierdzona mailem lub SMS-em zwrotnym.
Po potwierdzeniu rezerwacji należy dokonać wpłaty zadatku, aby rezerwacja została utrzymana. Zadatek w wysokości 30% kwoty pobytu, a w przypadku pobytów promocyjnych - 50%. Termin wpłaty wynosi maksymalnie 72 godziny po dokonaniu rezerwacji, po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do uiszczenia brakującej kwoty za cały pobyt z góry podczas meldunku w Recepcji. Opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Ośrodka.

 

2. ANULACJA REZERWACJI I SKRÓCENIE POBYTU
Jeżeli została wykonana rezerwacja na dany okres, a z przyczyn od nas niezależnych zostaje skrócona, Gość pokrywa cały koszt pobytu.
Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych terminów w Ośrodku. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres uzgodniony w dniu przyjęcia, Gość może zgłosić do godziny 8.00 w dniu poprzedzającym koniec Jego pobytu.

 

3. USŁUGA WYNAJMU DOMKU LUB POKOJU
Cena wynajmu uwzględnia podatek VAT. Dostęp do Internetu - w wyznaczonej strefie WiFi, oraz do TV naziemnej we wszystkich domkach i pokojach, są bezpłatne.
W wyposażeniu domku znajduje się czysta pościel. Należy posiadać własne ręczniki.
Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych. Usługa wykonywana jest wyłącznie na życzenie Gościa.
Na terenie Ośrodka parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Do każdego domku i pokoju  przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe dozorowane (kolejne miejsce płatne 20 zł za dobę). Ośrodek nie odpowiada za pojazdy wprowadzone na jego teren i przedmioty w nich pozostawione (nie jest ich przechowawcą) oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub utratę.

4. OBOWIĄZKI KLIENTA
Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku lub pokoju i na terenie Ośrodka bez możliwości korzystania z infrastruktury Ośrodka (w szczególności basen, jacuzzi, place zabaw, melex) w godzinach 7.00-22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek lub pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

​Gość domku lub pokoju nie może przekazywać go innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą zapłacił.

Zachowanie Gości i Osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług Osobie, która narusza tę zasadę. W tym przypadku Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Gościowi zapłaconej kwoty za pobyt.
Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszyli regulamin, wyrządzili szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na Osobie Gości, Pracowników Ośrodka lub innych Osób przebywających na terenie obiektu.

Wynajęty domek lub pokój należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu domku lub pokoju jest zabronione.
Na terenie Ośrodka obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z Jego winy lub z winy Osób Go odwiedzających.
Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do domku lub pokoju, równoznaczne jest z tym, że domek lub pokój został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Gość powinien zawiadomić Recepcję.
Każdorazowo opuszczając domek lub pokój, Gość powinien sprawdzić stan drzwi i okien oraz upewnić się, że są dokładnie zamknięte. Gość odpowiedzialny jest za klucz do domku lub pokoju, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyrobienia nowego klucza w wysokości 150 zł.

Z uwagi na ochronę przeciwpożarową zabronione jest używanie w domkach i pokojach jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, np. grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych, innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju, poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami telefonicznymi.

Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Mokrą odzież, bieliznę suszymy na suszarkach będących na wyposażeniu każdego domku i pokoju.

W każdym domku i pokoju znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić w śmietniku zbiorczym, który znajduje się  na terenie Ośrodka.

Ze względu na bezpieczeństwo i komfort Gości palenie papierosów / używanie świec w domku lub pokoju jest zabronione! W przypadku złamania zakazu Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, zdjęcia i filmy wykonane w domku lub pokoju, na których widoczne jest jego wyposażenie, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w domku lub pokoju jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł  Oraz pokrycia kosztów naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas takiej imprezy.

5. PRZYJAZD, ODBIÓR KLUCZY I PŁATNOŚĆ
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.
Zameldowanie odbywa się od godziny 14.00.
Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia Ośrodek do odmowy zameldowania Gościa i wydania klucza do domku lub pokoju.
Procedura zameldowania wymaga uregulowania opłaty za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania, o ile taka opłata nie została dokonana wcześniej. Do czynności  zameldowania wymagany jest dowód osobisty ze zdjęciem. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości Recepcji, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej  (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.

W dniu przyjazdu i zameldowania Gość wpłaca kaucję w wysokości od 300 zł do 500 zł, w zależności od standardu domku, tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnych szkód i zniszczeń. Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania Gościa, po sprawdzeniu stanu wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez Niego domku.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę rzeczy przywiezionych przez Gości, np.: quady, rowery, skutery, przyczepki, papiery wartościowe, dzieła sztuki, pieniądze, sprzęt komputerowy, telefony itp.

Przy każdorazowym opuszczeniu domku lub pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Prosimy o dbanie o wynajęty domek lub pokój, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.


 

6. REGULAMIN BASENU

Basen jest obiektem Holiday Lodge Camping.
Każda osoba korzystająca z basenu jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Basen czynny jest codziennie od godziny 9:30 do 19:30.
Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (pora roku, awaria lub zagrożenia).

Z basenu korzystać mogą:
- osoby indywidualne - dorośli i młodzież
- dzieci do lat 16-stu pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej

Na basen nie będą wpuszczone osoby:
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
- z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
- z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
- których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

Zabrania się:
- posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek, innej biżuterii),
- wnoszenia na basen nadmuchiwanych materaców i zabawek.

Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu lub jacuzzi umycie ciała pod natryskiem.

Wstęp na teren basenu możliwy jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym (strój kąpielowy dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała), w obuwiu basenowym.

Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywających:
- bieganie wokół niecki basenu,
- skakania do wody,
- spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
- palenia papierosów,
- spożywania napojów oraz jedzenia w obrębie obiektu basenowego,
- niszczenia urządzeń i sprzętu basenowego,
- hałasowania,
- żucia gumy.

Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.

Za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu Holiday Lodge Camping nie ponosi odpowiedzialności.

Za zniszczone lub zgubione wyposażenie obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

Wewnątrz obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania bez uprzedniej zgody Właściciela Holiday Lodge Camping.

Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosując się do zaleceń personelu, mogą być usunięte z terenu obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu kierownictwo i obsługa Holiday Lodge Camping nie ponosi odpowiedzialności.

Ośrodek  świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze powiadomienie Recepcji w celu niezwłocznej reakcji.

Ośrodek Holiday Lodge Camping jest zobowiązany zapewnić Gościom:

– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych na terenie Ośrodka

– funkcjonowania urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu domku lub pokoju

– czystość i porządek na terenie Ośrodka

 

Ośrodek jest inkasentem opłaty miejscowej (klimatycznej), zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 849  ze zm.), opłata pobierana jest przez Ośrodek w momencie zakwaterowania.

 

 

Dyrekcja Holiday Lodge Camping